Algemene voorwaarden FERM-RENTAL bvba betreffende verkoop en verhuur van licht- en geluidsapparatuur en levering van aanverwanten diensten

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder FERM-RENTAL verstaan – BVBA FERM-RENTAL BVBA – te Genk.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder “wederpartij” verstaan: De natuurlijke- of rechtspersoon die met FERM-RENTAL een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, of aan wie FERM-RENTAL een aanbieding doet.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Apparatuur” verstaan: De licht- en geluidsapparatuur en overige meubilair, aangeboden voor verkoop en/of verhuur door FERM-RENTAL.

1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Aanverwante diensten en” verstaan diensten welke door FERM-RENTAL worden verricht, zoals reparatie en het beschikbaar stellen van bedieningspersoneel.

1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder het “gehuurde “verstaan al datgene door FERM-RENTAL aan een wederpartij krachtens een huurovereenkomst wordt verhuurd


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle met FERM-RENTAL gesloten overeenkomsten en daarmee verband houdende onderhandelingen, offertes, orderbevestigingen en leveringen, betreffende de verkoop en verhuur van apparatuur en de levering van aanverwante diensten.

2.2 Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring van en/of aanvaarding door FERM-RENTAL , hetgeen dan, tenzij anders vermeld, uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst geldt.

2.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig is, om welke reden dan ook, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht, terwijl die bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling die voor wat betreft haar werking overeenkomt met voornoemde bepaling.


Artikel 3. Offertes, Prijzen, totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle door FERM-RENTAL gedane offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan tenzij in de offerte anders vermeld.

3.2 Indien door FERM-RENTAL een offerte is uitgebracht, komt een overeenkomst tussen FERM-RENTAL en haar wederpartij eerst tot stand na ontvangst door FERM-RENTAL van een door de wederpartij voor akkoord getekend exemplaar van die offerte.

3.3 FERM-RENTAL behoudt zich het recht om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel deze eerst te accepteren naar verstrekking door de wederpartij van afdoende zekerheden, daaronder begrepen een borgstelling, voor de nakoming door de wederpartij van zijn verplichtingen.

3.4 Wijzigingen en/of aanvullingen op een overeenkomst, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen naar aanleiding van de overeenkomst gedaan door personeel van FERM-RENTAL, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door of vanwege FERM-RENTAL zijn bevestigd.

3.5 Alle prijzen van FERM-RENTAL zijn exclusief BTW, invoerrechten, belastingen, heffingen, kosten van verpakkingen, in en uitladen, vervoer en/of verzekeringen, tenzij anders vermeld of tussen beide partijen nader overeengekomen.

3.6 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen, materialen en valutawaarden een verhoging ondergaan door welke oorzaak dan ook, is FERM-RENTAL gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.


Artikel 4. Betalingscondities

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling contant plaats te vinden zonder enige korting of schuldvergelijking bij levering, in geval van koop, of terbeschikkingstelling, in geval van huur van de apparatuur aan de wederpartij.

4.2 In geval is overeengekomen dat betaling niet terstond dient plaats te vinden bij levering of terbeschikkingstelling van de apparatuur, als voorzien in artikel 4.1, zal betaling plaatsvinden binnen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, tenzij een afwijkende betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen.

4.3 Betaling terzake van levering van aanverwante diensten zal plaatsvinden binnen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum.

4.4 Indien de wederpartij niet binnen de in lid 1 vermelde termijn aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan heeft FERM-RENTAL zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, en onverminderd haar verdere rechten, recht op betaling door de wederpartij van:

a. vertragingsrente van 1 % per maand, een

gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, verschuldigd over het nog openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele betaling; en

b. buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van tenminste 15% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag een en ander onverminderd de werkelijke door FERM-RENTAL gemaakte kosten.


4.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken tot voldoening van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht de mededeling van de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 5. Annuleringsbeding

5.1 De overeenkomst kan door de wederpartij worden geannuleerd in welk geval annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage van een percentage van de overeengekomen prijs afhankelijk van de periode voorafgaand aan de overeengekomen leverdatum waarop annulering plaats vindt volgens het volgende overzicht

langer dan 4 weken: 0%

Van 4 tot 3 weken: 20%

Van 3 tot 2 weken: 40%

Van 2 tot 1 weken: 60%

Korter dan 1 week: 100%

5.2 Indien het evenement waarop de overeenkomst betrekking heeft geen doorgang vindt of in gewijzigde vorm en/of op andere datum en tijd is de wederpartij de overeengekomen prijs volledig verschuldigd. De wederpartij dient zich daartegen desgewenst te verzekeren.


Artikel 6. Levering

6.1 De levering van apparatuur vindt plaats af magazijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 FERM-RENTAL zal de apparatuur leveren binnen de overeengekomen termijn. Deze termijn is evenwel in geen geval te beschouwen als een fatale termijn,

6.3 Indien de leveringstermijn wordt overschreden, is de wederpartij niet gerechtigd tot enige vergoeding verband houdend met de vertraging,

noch is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 7. Borg

7.1 Ingeval FERM-RENTAL in het kader van een tussen partijen gesloten overeenkomst een borgsom ontvangt van de wederpartij staat het FERM-RENTAL vrij haar verplichting tot terugbetaling van de borgsom te verrekenen met al hetgeen FERM-RENTAL op enig tijdstip van de wederpartij te vorderen heeft, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op zodanige verrekening.

7.2 Retournering van de borg zal plaatsvinden nadat de wederpartij het gehuurde heeft geretourneerd en FERM-RENTAL niets meer van de wederpartij te vorderen heeft.


Artikel 8. Gebreken

8.1 De wederpartij is verplicht de apparatuur bij levering te inspecteren en eventuele gebreken en/of beschadigingen en terstond, doch in ieder geval binnen 1 dag na levering, onder nauwkeurige opgave van aard en gronden van de klachten, te merken.

8.2 Bij gebreke van een tijdige melding ingevolge artikel 8.1 word FERM-RENTAL geacht de apparatuur in goede staat te hebben geleverd en de wederpartij de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen.

8.3 Indien FERM-RENTAL de melding van de wederpartij gegrond acht, zal FERM-RENTAL uitsluitend de ondeugdelijke onderdelen van de apparatuur vervangen, zonder dat de wederpartij recht kan doen gelden op enige vergoeding van schade.

8,4 Door melding ingevolge artikel 8.1 wordt de wederpartij in geen geval van zijn betalingsverplichtingen ontheven.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle apparatuur blijft tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij aan FERM-RENTAL verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst en/of deze voorwaarden, waaronder vorderingen van FERM-RENTAL uit hoofde van de niet nakoming door de wederpartij van de overeenkomst, eigendom van FERM-RENTAL.


Artikel 10. Verzekeringen, beveiliging

10.1 De wederpartij is verplicht het gehuurde adequaat te doen verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s zoals schade ten gevolge van diefstal, brand, inbeslagname, vernietiging en/of beschadiging.

10.2 De wederpartij verbindt er zich toe een efficiënte en volledig bewaking te voorzien tijdens de opdracht, inzonderheid wanneer de opdracht zich over meerdere dagen verspreidt.

10.2 De kosten van de verzekeringen en bewaking als bedoeld in artikels 10.1 en 10.2 zijn voor rekening van de wederpartij.


Artikel 11. Transport

11.1 De wederpartij is verplicht het gehuurde ingeval van transport adequaat te doen verzekeren volgens gebruikelijke voorwaarden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien het transport ingevolge de overeenkomst door FERM-RENTAL aan derden is opgedragen.


Artikel 12. Verplichtingen wederpartij bij huurovereenkomst De wederpartij is verplicht de goederen te behandelen zoals een goede huisvader.

12.1 De wederpartij verbindt er zich toe dat op locatie FERM-RENTAL en haar ondergeschikten desgevraagd zonder voorbehoud toegang te

verlenen tot de plaats(en) waar de gehuurde goederen zich bevinden.

waar de opdracht plaatsvindt een wettelijk goedgekeurde elektriciteitsinstallatie aanwezig is zoals vermeld in offerte/contract, evenals een degelijk functionerende aarding. Bij eventuele technische of elektrische storingen, van welk danige aard dan ook, en ongeacht de oorzaak, tijdens de uitvoering van de opdracht zal geen enkele aansprakelijkheid bij FERM-RENTAL geplaatst kunnen worden.

12.2 De lokalisatie waar de door FERM-RENTAL aanvaarde opdracht plaatsvindt, dient minimaal 12 uren voor aanvang der opdracht tot volledige en vrije beschikking te zijn van FERM-RENTAL om de nodige schikkingen te kunnen treffen teneinde de opdracht in al zijn aspecten te kunnen uitvoeren. De plaats waar podium, installatie en/of belichting geplaatst worden, dient verhard en vlak te zijn. Bij gebreke van naleving van voormeld artikel, kan FERM-RENTAL niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of zelfs aflassingen van de opdracht. Door niet-naleving van dit artikel is de wederpartij niet ontslagen van zijn verbintenis om FERM-RENTAL volledig te vergoeden voor de opdracht.

12.3 De wederpartij verbindt zich het gehuurde uitsluitend voor zichzelf te gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd op daartoe geëigende plaats(en).

12.4 De wederpartij is niet gerechtigd het gehuurde

aan derden (onder) te verhuren en/of in bruikleen te geven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.5 De wederpartij is niet gerechtigd rechten

voortvloeiende uit de huurovereenkomst aan derden over te dragen, noch enig recht ten behoeve van derden op het gehuurde te vestigen.

12.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan de huurovereenkomst niet tussentijds worden beëindigd, onverminderd het bepaalde in artikel 19.1.

Artikel 13.levering van aanverwante diensten

13.1 FERM-RENTAL aan het gehuurde op verzoek van de wederpartij alle noodzakelijke reparaties verrichten, die naar het inzicht van FERM-RENTAL voor het adequate gebruik van het gehuurde noodzakelijk zijn. De kosten terzake van het verrichten van deze diensten zijn voor rekening van FERM-RENTAL , tenzij de diensten op verzoek van de wederpartij buiten de normale werktijden 09.00-,17.00 uur dienen te worden verrichten, in welk geval de wederpartij het overeenkomstige uurloon van het personeel van FERM-RENTAL verschuldigd zal zijn.

13.2 Indien werkzaamheden aan de apparatuur niet in de werkplaats van FERM-RENTAL kunnen worden verricht, is de wederpartij terzake meerkosten verschuldigd.

13.3 FERM-RENTAL is ten allen tijde gerechtigd, alvorens aanverwante diensten te verrichten, van de wederpartij een voorschot/borgsom te verlangen.


Artikel 14. Hulppersonen

14.1 FERM-RENTAL s gerechtigd om bij de uitvoering van de aanverwante diensten gebruik te maken van hulppersonen. De kosten van het inschakelen van de hulppersonen worden doorberekend aan de wederpartij.

14.2 FERM-RENTAL is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid.


Artikel 15. Overmacht

15.1 Ingeval FERM-RENTAL door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen of de aanverwante diensten geheet of gedeeltelijk te verrichten, is FERM-RENTAL gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat FERM-RENTAL gehouden is aan de wederpartij enige schade te vergoeden.

15.2 Onder gevallen van overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor FERM-RENTAL tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oproer, oorlog, beperkende overheidsmaatregelen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, in gebreke blijven van toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waaronder redelijkerwijs niet (meer) van FERM-RENTAL kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de wederpartij (verder) nakomt.

15.3 Indien de overmachts situatie langer dan 5 werkdagen voortduurt heeft de wederpartij het recht de overeenkomst door middel van schriftelijk opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van 2 werkdagen.

15.4 Het opschorten dan wel beëindigen van de overeenkomst ontslaat de wederpartij niet van haar verplichting de reeds geleverde prestaties te betalen.


Artikel 16. Klachten

16.1 Klachten van de wederpartij ten aanzien van door FERM-RENTAL geleverde zaken en diensten worden alleen door FERM-RENTAL in behandeling genomen, indien zij terstond na constatering van de tekortkoming door de wederpartij schriftelijk bij FERM-RENTAL zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en reden der klacht.

16.2 Indien en voor zover de klacht gegrond wordt

bevonden, zal, FERM-RENTAL met uitsluiting van iedere verdere aansprakelijkheid, slechts gehouden zijn tot het opnieuw leveren van de desbetreffende zaken en/of diensten.

16.3 Om geldig te zijn, dienen alle klachten i.v.m. de opgestelde facturen aangetekend binnen de 7 werk­ dagen verzonden te worden


Artikel 17. Beperking aansprakelijkheid

17.1 Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van FERM-RENTAL uitdrukkelijk beperkt tot het in artikel 16 ten aanzien van klachten bepaald, zodat FERM-RENTAL in verband met het door haar geleverde nimmer aansprakelijk is voor geleden bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de wederpartij of welke andere schade dan ook, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens FERM-RENTAL of haar werknemers. In elk geval wordt door FERM-RENTAL geen hogere schadevergoeding betaald dan de verzekeringsmaatschappij in het betrokken geval eventueel zal uitkeren.

17.2 Iedere aansprakelijkheid van FERM-RENTAL , van welke aard dan ook, vervalt bij onjuiste toepassing, montage of bediening van de door FERM-RENTAL aan de wederpartij

ter beschikking gestelde zaken en indien de wederpartij door of vanwege FERM-RENTAL gegeven voorschriften niet juist opvolgt.


Artikel 18, Vrijwaring

18.1 De wederpartij vrijwaart FERM-RENTAL van vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is door het gebruik van de apparatuur, het transport, vervoer en/of laden/lossen van de apparatuur, en de diensten die FERM-RENTAL ten behoeve van de apparatuur verricht, tenzij de wederpartij aantoont dat de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van FERM-RENTAL en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen.


Artikel 19. Einde Overeenkomst

19.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.6 is FERM-RENTAL gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien:

a. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, de wederpartij uitstelling van betaling aanvraagt of aan schuldeisers een akkoord aanbiedt;

b. beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de wederpartij wordt gelegd; c.de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

d. de wederpartij (een deel van) haar bedrijf overdraagt, haar doelstelling wijzigt of de zeggenschap in haar bedrijf verandert;

e.de wederpartij de bedrijfsvoering staakt;

f. de wederpartij enige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de voorwaarden niet of niet op behoorlijke wijze nakomt

19.2 Indien enige omstandigheid als vermeld in artikel 19.1 zich voordoet, dient de wederpartij FERM-RENTAL hiervan terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

19.3 Indien enige omstandigheid als vermeld in artikel 19.1 zich voordoet, staat het FERM-RENTAL vrij om, Hetzij de overeenkomst terstond te beëindigen hetzij alle gelden die de wederpartij op grond van de overeenkom5t en/of verrichte diensten door FERM-RENTAL verschuldigd is, terstond op te eisen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is, onverminderd rechten van FERM-RENTAL op vergoeding van kosten, schade en/of renten.


Artikel 20. Consequenties einde huurovereenkomst

Uiterlijk op de laatste werkdag voor het einde van de huurovereenkomst dient de wederpartij het gehuurde aan het adres door FERM-RENTAL aangegeven te retourneren.

Indien het gehuurde niet binnen de in artikel

20.1 bepaalde termijn wordt geretourneerd is de wederpartij voor elke dag dat deze termijn wordt overschreden de volledige dagprijs voor huur van de apparatuur verschuldigd onverminderd het recht van FERM-RENTAL op vergoeding van door FERM-RENTAL geleden en

nog te lijden schade ten gevolge van de te late retournering.

20.3 FERM-RENTAL zal onverwijld na ontvangst van het gehuurde inspecteren of het gehuurde naar haar inzicht in goede staat verkeert. Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing.


Artikel 21. Overdraagbaarheid

21.1 De rechten en verplichtingen van de wederpartij ten opzichte van FERM-RENTAL zijn slechts overdraagbaar met voorafgaande toestemming van FERM-RENTAL de wederpartij staat ervoor in dat deze voorwaarden van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen tussen FERM-RENTAL en eventuele rechtsopvolgers van de wederpartij.


Artikel 22. Toepasselijk recht en Forumkeuze

22.1 In geval van gebeurlijke betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechterlijk arrondissement van Tongeren bevoegd.

22.2 Beide partijen verklaren het Belgische recht te kiezen, hetwelk hun gehele rechtssituatie regelt, ook wanneer

de contracten buiten het Belgische grondgebied afgesloten worden.